This is who ?Zhè shì shuí ?这是谁 ?
That is who ?Nà shì shuí ?那是谁 ?
I_come_to introduce_all at oncewǒ lái jiè shào yī xià我来介绍一下


wài pó wài gōng
外婆 外公
mā ma, dì di, wǒ, mèi mei, mèi mei biǎo mèi, mā ma, mèi mei, mèi mei, bà ba
妈妈, 弟弟, 我, 妹妹, 妹妹 表妹, 妈妈, 妹妹, 妹妹, 爸爸
wǒ, xiǎo ér zi, èr ér zi, dà ér zi, qī zi
我, 小儿子, 二儿子, 大儿子, 妻子